سنباده زن Random orbital sander (همچنین به عنوان دستگاه سنباده زن اوربیتال شناخته می شود) یک ابزار برقی و بادی دستی است که در یک عمل مداری اوربیتال سنباده می زند.
یعنی در دایره های همپوشانی نامنظم ثابت. این فناوری برای اولین بار در سال 1968 توسط روپس ایتالیا به صورت تجاری مورد استفاده قرار گرفت.